VÄSTERNORRLANDS

                                         Båtförbund

 BÅTDAGEN 2019

 Protokoll från årsmöte med Västernorrlands Båtförbund

 Tid:            2019-03-31

 Plats:           Hotell Höga Kusten, Hornö

 Närvarande:

 1 9 representanter från 6 medlemsklubbar och ledamöter från VNBF, bilaga 1.

 § 1. Mötets öppnande

 Ordförande Fred Lindqvist öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna.

 § 2. Upprop av deltagare. Inlämning av fullmakter för röstning, inlämning av reseräkningar etc.

 Närvarolista upprättades. Bilaga 1.

 Kassör Christer Olofsson uppmanade deltagare med bil att lämna reseräkningar. Noterade att fulmakter inhämtats.

 § 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 Mötet valde Fred Lindqvist till mötets ordförande.

 Mötet valde Sven Dahlberg som sekreterare för mötet

 § 4. Fråga om Årsmötet är i behörig ordning utlyst

 Mötet förklarade att årsmötet var behörigen utlyst

 § 5. Godkännande av dagordningen

 Den föreslagna dagordningen godkändes

 § 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 Mötet valde Tomas Nilsson Sundsvalls Båtsällskap och Albert Nylén, Härnösands Segelsällsap.

 § 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut

 Ove Vesterman, VNBF, gick igenom verksamhetsberättelsen (Se bilaga 3)

 Synpunkter:

 Det bör vara viktigt med korrekta och aktualiserade medlemssiffror menade Inge Jonsson, Sundsvalls Båtsällskap. Dels ur demokratisk synvinkel men   också så att rätt intäkter kan förutses. Obalans riskeras även när viktiga frågor ska beslutas, vilket är ett annat problem då flera klubbar väljer att inte   närvara. (Vid Båtdagen)

 Roger Frisk, VNBF och Norrvåge Hamnförening, föreslog att det bör skrivas till föreningar som inte uppdaterar sina uppgifter. Ordförande, Fred   Lindqvist, informerade att hans erfarenhet var att klubbarna reagerar retoraktivt när fakturan inkommit och att de indirekt informeras i bla.   fakturautskick. Klubbarna bör ha ansvaret att sköta uppgifternas aktualisering

 Kassör Christer Olofsson informerade om Förbundets ekonomiska ställning med bokslut för 2018. Se bilaga 2. Dagsaktuell ställning redovisades.

 Inge Jonsson förslog att även föregående år bör redovisas så att lättare se kostnads och intäktsutvecklingen och fick mötets gillande.

 Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna Årsmötet beslutade att godkänna bokslutet för 2018.

 § 8. Föredragning av revisorernas berättelse

 Kassör Christer Olofsson föredrog och redovisade revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen för det gångna   året. Räkenskaperna konstaterades vara i god ordning.

 (En tyst minut påkallades och genomfördes för framlidne revisorn Monica Pettersson.)

 § 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 Årsmötet gav Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2018

 § IO. Beslut om budget och årsavgift 2020

 Ingen upprättad budget för året finns.

 Fred Lindqvist annonserade att Förbundsstyrelsen rekommenderade årsmötet att höja VNBFs del av medlemsavgiften från 13 till 18 kr. (l dagsläget   totalt 83kr varav 70 kr går till SBU).

 Inge Jonsson frågade efter kalkyl bakom föreslagen höjning samt ånyo om underlag för kostnadsanalys. Poängterade att han inte är emot delar av   och  i verksamheten och det faktum att vi har kostnader, utan från ett intresseperspektiv.

 Jan Lindberg Sundsvalls Båtsällskap frågade efter analys av vad varje aktivitet kostar.

 Fred Lindqvist redovisade att det finns önskemål om bredare representation vid BRD, unionsråd, Norrlandsträffar etc. Argumenterade vidare för att vi  har haft lägen där likviditeten varit bristfällig och representanter fått ligga ute med resekostnader.

Även fördyringar förväntas kring möten inom VNBF, så som styrelsemöten och Båtdagen.

Ove Vesterman, VNBF fyllde på med att Roslagen och Hälsinglands Bårförbund bjudit in oss att medverka i deras projekt vilket bla kommer att resultera i exempelvis ett möte mellan 6 kommuner och länsstyrelsen för Västernorrland. Deltar gör bland andra kommunernas näringslivschefer. En realistisk målsättning och tanke är att pengar ska komma från kommunerna. En utökning av projekt Arholma till Sundsvall att inkludera Höga Kusten. Roslagen och Hälsingland är projektdrivande. Roger Frisk noterade att förbundet ej är utfattigt dvs att sälja fonder skulle naturligtvis kunna vara ett alternativ till att höja avgiften. Dvs låna av egna kapitalet. Roger menade vidare att styrelsen behöver till nästa år ta fram budgetunderlag för kommande verksamhetsår.

Carl-Göran Carlsson, VNBF fyllde på med att 2023 ska Hypografiska vara klar med bok. Boken ska innehålala detaljerade informationer om hamnar, gästhamnar och naturhamnar.

Bo Berglund, VNBF uttryckte vikten att lyfta vad medlemmarna får för avgiften.

Årsmötet beslutade att

För 2020 debitera 18 kr, dvs höjning från 13 till 18kr i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11. Val av Vice ordförande för en tid av 2 år

Förslag Bo Berglund

Mötet valde Bo Berglund

§ 12. Val av Kassör för en tid av 2 år

Förslag: Sittande Christer Olofsson,

Mötet valde Christer Olofsson

§ 13. Val av sekreterare för en tid av 1 år

Sven Dahlberg föreslogs

Mötet valde Sven Dahlberg

§ 14. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 och 2 år Jan Nyström, Söråker förslogs och valdes på två år 1 Vakant för två år.

Ove Vesterman föreslog att styrelsen får Båtdagens fullmakt att adjungera en ledamot. Om så sker informeras klubbarna mailvägen. Båtdagen beslutade enligt förslaget.

Ove Vesterman valdes på ett år som utfyllnad för Bo Berglund. (Vald till Vice ordförande)

§ 15. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

Ernst Nordin valdes på 1 år

Vakant. Styrelsen fick fullmakt att adjungera suppleant om behov och framförallt möjlighet uppstod. Om så sker informeras klubbarna mailvägen

§ 16. Val av revisor för en tid av 2 år

Åsa Preston föreslagen och valdes på 2 år.

Fred förslog att vi anlitar en auktoriserad revisor och köper den tjänsten så tillfredsställande revision kan utföras.. Båtdagen beslutade enligt förslaget

§ 17. Val av revisorssuppleant för en tid av 1 år

Vakant men behovet ansågs täckt genom beslut i punkten 16.

§ 18. Val av Kommittéansvariga:

Båtdagen beslutade enligt följande:

a.     Besiktning o sjösäkerhet för en tid av 1 år Borta — Egenbesiktning som gäller

numera

b.     Försäkring

d.      Ungdom och utbildning

e.      Tävling

f.        IT-ansvarig/information

g.      Valberedning

för en tid av 1 år Fred Lindkvist för en tid av 1 år Bo Berglund för en tid av 1 år Vakant för en tid av 1 år Vakant för en tid av 1 år Ove Vesterman för en tid av 1 år Vakant sammankallande

Se punkt 22.

för en tid av 1 år Suppleant Mats Edström

§ 19. Behandling av budget, motioner, propositioner och framställningar från styrelsen

Behandling av motioner till Båtriksdagen 6-7April 2019 (SBU)

Nr. 1 Motion gällande "Valnämndens sammansättninqt' från Roslagens BF

Beslut: att vi stöder ett bifall

Nr. 2 Motion gällande "Definiera medlemskap i SBU" från Västernorrlands Båtförbund

Beslut: att vi stöder ett bifall, dvs att ej gå på SBU styrelses linje (Se även Proposition i frågan)

Motion gällande "Aktieutdelnina Svenska Siö-pengar" från Västernorrlands Båtförbun<

Beslut: att vi stöder ett bifall

Nr. 4 Motion gällande "ändring av S 2 Medlemskap" från Västkustens Båtförbund

Beslut: att vi stöder ett bifall

Motion gällande "Utan spaning inqen aning" från Hälsinglands Båtförbund

Beslut: att vi stöder ett bifall

Nr. 6 Motion aällande "vinstmedel från Svenska Sjö" från Gästriklands Båtförbund

Vi stöder ett bifall om.

                 Överskott får gå in i verksamheten mot att vi inte får höjd medlemsavgift.                   De 5,2 Miljoner från svenska Sjö ska fortsätta att användas som det är tänkt och inte in gå i verksamhetsbudgeten.

Nr. 7 Motion gällande "Medlemmar i SBU" från Östra Vänerns BF, Värmlands

BF VVDK

Beslut: att vi stöder ett bifall

Nr. 8 Motion gällande "Båtskrotning" från Östra Vänerns BF, Värmlands BF,

VVDK

Beslut: att vi stöder ett bifall

Nr. 9 Motion aällande "Informationsinsats till unadomar" från Dalarnas BF

Beslut: att vi stöder ett bifall

Nr. 10 Motion gällande 'Planerina av verksamhet och dess påverkan på avqiften" från Dalarnas BF

Beslut: att vi verkar för ett avslag

Nr. 1 1 Motion Gällande "Bryt ut BAS' från Saltsiön-Mälarens BF

Beslut: att vi verkar för ett avslag

Nr. 12 Motion aällande "Skatter & moms" från Saltsiön-Mälarens BF

Beslut: att vi verkar för ett avslag

Nr. 13 Motion aällande "Soärrfäraer't från Saltsiön-Mälarens BF

Beslut: att vi verkar för ett avslag

Motion gällande "Åtgärder vid ockuperad båtolats" från Blekinae BF

Beslut: att vi verkar för ett avslag

Propositioner:

Nr. 1 Medlemsbearepoet

Vi vill att det avgörs 6-7April. Att vi verkar för att Motion Nr. 2 i första hand bifalles och att propostionen däremed kan avslås.

Nr. 2 Antal ledamöter i förtjänstteckennämnden

Beslut: vi stöder ett bifall

§ 20. Bidrag ur finansiella tillgångar

Överskott fördelas mot klubbarna. Utreds under sommaren.

§ 21. Rapporter

Redogjordes under budgetdiskussonen, punkt 10.

§ 22. Övriga ärenden, ceremonier

Hans-Olof Sundberg avgående ledamot, tilldelades en blomstercheck för minst 20 år av förtjänstfulla insatser. Bla ansvar för säkerhetsbesiktningar. Medlemsvärvning och föryngring. Vattenskotrar ska in i verksamheten

Valberedning.

Ove Vesterman förslag nomineringsblankett till klubbarna och visade exempel från BK Flottaren.

Carl-Göran Carlsson föreslog att vi skickar med årsmötesprotokoll till klubbarna.

Båtdagen beslutade enligt förslaget.

§ 23. Årsmötets avslutande

Ordförande Fred Lindqvist tackade samtliga närvarande och förklarade mötet för avslutat.

                     

     
 

  

                                                                                                                    

VÄSTERNORRLANDS                                                                                                                                       

       BÅTFÖRBUND

 

 

Förtydligande tillägg av punkt 10 i protokoll från 

BÅTDAGEN 2019

Västernorrlands Båtförbund

 

Tid:          2019-03-31

 

Plats:       Hotell Höga Kusten, Hornö

 

Närvarande: 

19 representanter från 6 medlemsklubbar och ledamöter från VNBF,  bilaga 1.

 

Plats:       BK Flottaren, Sandslån

§ 10.             Beslut om budget och årsavgift 2020

                      Den totala beslutade debiteringen per medlem för 2020 är 88:-. (70 kr till SBUs och 18kr till VNBFs verksamhet)

 

 

Protokollsförare: Sven Dahlberg, sekreterare

 

 

 

                                                                                                                                     

……………………………………………….                     

Sven Dahlberg, sekr VNBF