Inbjudan till utbildning gällande GDPR (den nya dataskyddsförordningen)

 

General Data Protection Regulation
Allmänna dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Förordningen gäller när organisationer, som t ex båtklubbar, behandlar personuppgifter.

Nu erbjuder vi utbildning gällande vad GDPR egentligen är, vad den innebär för båtklubben och vad båtklubben bör göra för att följa förordningen. Klubbens styrelse samt övriga funktionärer som behandlar personuppgifter i klubbens verksamhet bör genomgå utbildningen.

"Först till kvarn"! Vi har begränsat med platser, endast 25 st.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Men det har tillkommit en del, särskilt när det gäller dokumentation av policys, system, rutiner mm. Styrelse och övriga funktionärer som jobbar med personuppgifter i klubben behöver kunskap om hur man skall göra för att leva upp till lagen.

När: onsdag 17 april klockan 18 - 21

Var: First Hotel Kramm, Torggatan 14, 872 30 Kramfors

Avgiften är 300 kr per båtklubb upp till tre deltagare, deltagare utöver tre - 150 kr per deltagare. Avgiften betalas i samband med anmälan till BG 810-4515 eller Swish 123 238 46 67. Ange “GDPR Kramfors“ i meddelande till betalningsmottagaren. Avgiften inkluderar dokumentation och personligt intyg till deltagarna samt lättare förtäring/fika.

Anmälan senast 10 april på https://goo.gl/forms/6wrluaihiAwbEzsL2 (glöm inte avgiften…)

 

Västernorrlands Båtförbund hälsar välkommen till en nyttig och givande utbildningskväll!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förberedelser för GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen ersätter bl a personuppgiftslagen, PUL, som upphör i och med införandet av GDPR. Många som behandlar personuppgifter söker nu svar på hur de skall göra för att leva upp till GDPR.

Inom SBUs sfär är det båtklubbarna som behandlar personuppgifter i störst utsträckning. Glädjande för oss så väljer väldigt många att använda verktyget BAS-K för detta. SBU äger och ansvarar för BAS-K, det innebär dock inte att SBU är personuppgiftsansvarig för klubbens medlemsregister.

Tyvärr går det inte ännu att få särskilt konkreta svar, så är det alltid innan en ny lagstiftning prövats. Det måste fram vägledande fall, prejudikat, för att se hur tillämpningen blir. Man kan dock förbereda sig så mycket som möjligt. Nedan följer en checklista som jag “lånat” av Datainspektionen och justerat för att bättre kunna appliceras på båtklubbsverksamhet.

SBU använder den ursprungliga checklistan (som finns på datainspektionen.se) i det interna GDPR-arbetet.

1. Är klubbstyrelsen medveten om EU:s nya dataskyddsförordning?

Styrelsen är ansvarig för klubbens verksamhet, även administrationen och registerhållning. Med GDPR kommer ekonomiskt kännbara påföljder vid brott. Styrelsen måste ta kontroll över frågan.

2. Vilka personuppgifter hanterar ni?

Ni bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. Ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom klubbens verksamheter. Medlemsregistret är en del, och ni som använder BAS-K kommer att få råd, stöd och systemanpassningar från SBU. Personuppgifter behandlas dock nästan alltid på fler sätt - mail och kontaktlistor, utskrivna eller digitalt publicerade deltagarlistor av olika slag mm.

3. Använder ni missbruksregeln idag?

Har ni utnyttjat personuppgiftslagens undantag för att behandla personuppgifter i ostrukturerat material, den så kallade missbruksregeln? Denna regel kommer inte att finnas kvar i förordningen. Ni bör därför särskilt undersöka om behandling som idag stödjer sig på missbruksregeln är förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.

Behandling i ostrukturerat material, till exempel löpande text på internet, är enligt personuppgiftslagen tillåten så länge behandlingen inte utgör en kränkning av den registrerades personliga integritet. När dataskyddsförordningen träder i kraft försvinner denna svenska särreglering. Förordningen ska tillämpas i sin helhet på all automatiserad behandling av personuppgifter. Undersök vilka förutsättningar ni har för att behandla uppgifterna enligt förordningens bestämmelser. Ni kan till exempel behöva undersöka om ni har en rättslig grund för behandlingen, att ni uppfyller de grundläggande kraven på behandlingen och att ni informerar de registrerade på ett korrekt sätt.

4. Vilken information lämnar ni?

Ni bör granska den information som ni lämnar till de registrerade och fundera över vilka förändringar av den informationen som kan bli nödvändig att göra.

När ni samlar in personuppgifter måste ni enligt personuppgiftslagen lämna viss information, till exempel om er identitet och ändamålet med behandlingen. Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska lämnas till de registrerade. Bland annat kommer ni att behöva informera om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om man anser att ens personuppgifter har hanterats felaktigt av er. Viktigt i sammanhanget är att dataskyddsförordningen ställer krav på att informationen som lämnas ska vara kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt och enkelt språk.

5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?

Ni bör se över era rutiner för att säkerställa att ni kan uppfylla alla rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen, som exempelvis hur ni raderar personuppgifter och hur ni lämnar ut uppgifter elektroniskt i ett allmänt använt format. Detta kommer ni som använder BAS-K att få hjälp med. Vi kommer att bygga in stöd i BAS och vi kommer att ge anvisningar och utbildning hur ni hanterar detta.

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att:

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade (efter utträde)
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen. Om ni redan idag tillmötesgår de registrerades rättigheter bör övergången till den nya förordningen gå relativt smidigt. Det är därför ett bra tillfälle att nu se över era rutiner och fundera på hur ni ska hantera en begäran om rättelse från en registrerad. Kan era system hjälpa er att hitta och rätta uppgifterna? Vem kan besluta om att uppgifter ska rättas?

Dataskyddsförordningen innehåller i likhet med personuppgiftslagen en skyldighet att på begäran lämna information till de registrerade om vilka uppgifter som behandlas om dem. Detta ska göras kostnadsfritt. När ni hanterar en sådan begäran kommer ni dessutom att behöva lämna viss ytterligare information, som exempelvis hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att man har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om en sådan begäran görs elektroniskt ska den registrerade också kunna begära att få ut informationen elektroniskt. Det är även viktigt att ni har rutiner att kontrollera att det är rätt person som får del av personuppgifterna.

6. Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter?

Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser. I en båtklubb behandlar ni medlemmarnas personuppgifter med ett avtalsförhållande som grund. Det finns ett avtal mellan föreningen och medlemmen. Föreningen måste behandla personuppgifter för att kunna upprätthålla avtalet.

Med förordningen följer krav på att informera om den rättsliga grunden redan när uppgifterna samlas in. Det är därför viktigt att redan från början ha klart för sig med vilket stöd detta sker. Dessutom är ett flertal av de registrerades rättigheter beroende av den rättsliga grunden för behandlingen. Det finns till exempel större möjligheter för en registrerad att motsätta sig en behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är i stort sett oförändrade. Ni kan därför redan nu kartlägga vilka behandlingar ni genomför och med vilken rättslig grund ni gör detta. Ni bör dokumentera era slutsatser för att ni också ska kunna visa att ni uppfyller dataskyddsförordningens krav.

7. Hur inhämtar ni samtycke?

Samlar ni in personuppgifter som inte behövs för att upprätthålla “medlemskontraktet”? I så fall kan ni behöva samtycke från den registrerade. Ni bör då undersöka på vilket sätt ni inhämtar samtycke, vilken information ni lämnar och hur ni sparar uppgiften om att samtycke har lämnats av den registrerade.

Ett giltigt samtycke enligt dataskyddsförordningen har samma innebörd som i personuppgiftslagen. Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Det får inte råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter. Till exempel godtas inte ett tyst samtycke eller en på förhand ikryssad ruta på en webbplats. Om ni stödjer er på samtycke för att behandla personuppgifter behöver ni försäkra er om att kraven på samtycke i förordningen är uppfyllda. Om så inte är fallet, måste ni antingen förändra era rutiner eller finna en annan rättslig grund för behandlingen.

Dataskyddsförordningen ställer tydliga krav på att den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett samtycke har lämnats. Ni bör fundera över hur ni i efterhand ska kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats.

8. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?

Ni bör se till att ni har tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Använder ni BAS för medlemsregister, fakturering mm så har ni bra säkerhet och övervakning i den tjänsten. BAS, centralt, har plan för incidentrapportering när vi upptäcker sådan. Ni behöver dock ändå ha en dokumenterad plan för hur ni gör om ni själva upptäcker en incident. Särskilt viktigt när ni använder egna system.

Dataskyddsförordningen innehåller nya bestämmelser om vad ni som organisation måste göra om ni blir utsatta för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Ni måste dokumentera alla sådana händelser. När det inte är osannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri- och rättigheter måste ni anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering, id-stölder, bedrägerier eller finansiella stölder ska ni även informera de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt förordningen är det viktigt att ni har tillräckliga rutiner på plats för att ni ska kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Ni bör även fundera över vilka risker en sådan incident kan medföra och när ni behöver anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten. Tänk på att tidsfristerna för att rapportera personuppgiftsincidenter är korta. Det är därför bra att redan nu bestämma var ansvaret för att göra en sådan anmälan ska ligga i er organisation så att anmälan kan göras i rätt tid.

9. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system?

Avseende BAS så är detta något vi jobbar med inom BAS. Använder ni andra system måste ni själva tänka på och ta hänsyn till dataskyddsförordningens regler. Är det standardsystem kollar ni hos leverantören hur de anpassar mot GDPR. Tar ni fram egna nya it-system eller förändrar befintliga måste ni själva tänka på detta.

Ni kan göra vissa klubbspecifika registreringar i BAS-K - lägga upp fält som ni själva styr över vad ni registrerar. När ni gör detta måste ni komma ihåg detta när ni informerar medlemmen om vad ni registrerar. Se också till att det finns rättslig grund för registrering av dessa data.

Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Genom att ta hänsyn till dessa principer när man utvecklar nya eller ändrar befintliga it-system blir det enklare för organisationer att uppfylla reglerna i förordningen. Att bygga in dataskydd i systemen kallas privacy by design och regleras uttryckligen i förordningen


 

En förfrågan om hemsideslösning:

Förbundet har kontakt med ett företag som erbjuder hemsideslösning enligt mallen som Förbundet har på hemsida, för alla medlemsbåtklubbar som är intresserade. Priset: 4 000:- engångssumma, och 99:- /månad för webbhotell och support. Ett erbjudande som slår det mesta vad gäller hemsideslösningar.

Anmäl intresse  till ove@vesterman.se
Aktuellt Mars 2017

Årsmötet samlade 26 deltagare från tio båtklubbar! Ett trevligt och givande möte för oss som deltog. Bland annat diskuterade vi de fyra motionerna som SBU utsänt, som kommer att behandlas på den kommande Båtriksdagen, som sker i Östersund den 1-2 april.

Vi valde ledamöter i VNBF:s styrelse och fick information om denna nya hemsida. Innan årsmötesförhandlingarna startade fick vi en bra och informativ presentation av ett av de företag som förbundet tecknat avtal med om bra rabatter.

I övrigt kan Du läsa årsmötesprotokollet under ”Förbundet” och välja ”Protokoll” i högermenyn.

Båtriksdagen förläggs på olika håll runt om i landet för att locka så många deltagare som möjligt. Det är förbunden som utser och sänder representanter till Båtriksdagen.

Från vårt förbund deltar ordf. Fred Lindqvist, vice ordf Ove Vesterman, sekr Lilian Vesterman och ledamot Bo Berglund.

En rapport kommer att lämnas i april från händelserna på Båtriksdagen.

Noteringar från Båtriksdagen 1-2 april 2017 i Östersund

Representanter från 23 båtförbund var samlade för att träffas och fatta de viktiga besluten enligt dagordningen. Totalt med SBU-folket var vi 87 personer. Innan förhandlingarna startade fick vi information av Per Åsgårdh från Jämtlands Båtförbund. Därefter fick landshövding Jöran Hägglund ordet, som också han berättade om länet i stort och dröjde kvar i mingel-pausen. John-Olof Mannberg också från Jämtlands Båtförbund berättade om Storsjön och dess storhet, bl. a. om ”Storsjöodjuret”.

Sten Olsson från Bottenvikens Båtförbund valdes till mötets ordförande. (Visade sig vara en helt fantastisk ordförande med mycket humor, ordning o reda!)

När verksamhetsberättelsen skulle godkännas, togs en fråga upp: I berättelsen finns noterat projektet ”Kapten Väst”, utdelning av SBU:s flytvästar i Stockholmstrakten i aktiviteter med mediabevakning. Bilder på folk som gör reklam för flytvästar har inte flytvästarna riktigt påsatta! Det syns tydligt hur man slarvar med gren-bandet! Det framfördes önskemål från flera håll om att projektet ”Kapten Väst” ska spridas till alla delar av landet, för utdelning av SBU:s flytvästar vid arrangemang. Vidare fick vi information om aktiviteter med integrerade grupper, funktionärsskolan och barnaktiviteter för att öka intresset för båtlivet.

Säkerhetsbesiktningarna har de senaste åren ”stått stilla”. Att säkerhetsbesikta sin båt är ett sätt att öka tryggheten då båtägare får en kontroll på att allt är i sin ordning i båten, brandutrustning, gasol, elen, bränsleledningar etc. Mötet fick tips att inventera vilka aktuella besiktningsmän som finns i de olika förbunden.

Bengt Gärde, ordförande i SBU meddelade att SBU:s juridiska kommitté hjälper båtklubbar med stadgar för att vara ”ideella och allmännyttiga” i de fall där man ifrågasätter det. Bengt berättade att man fått backa i frågan om moms på arrende då man inte kan slå samman både båtklubbsverksamhet/förening med uppläggningsområde för båtar etc.

Lasse Karlsson, ”skattmästaren”, meddelade att försäkringen via Svenska Sjö blivit bättre. Han uppmanade båtklubbarna att se över sina försäkringar så man inte är dubbelförsäkrade.

Nämnden för Bårlivsutbildning har två tjänster inhysta på SBU:s kansli vilket ger extra inkomst.

SBU kommer i år att arrangera möte med Nordiska Båt-rådet. Det sker i Göteborg. SBU är även värd för årets möte med European Boating Assosiation där 28 länder ingår.

SBU har en ledamot från Juridiska rådet (Per Göran Traung) med i Allmänna Reklamationsnämnden och i Svenska Sjöräddningssällskapet (bra att veta!).

BAS (det datorbaserade båtklubbsprogrammet) utvecklas hela tiden. Det ska bli enklare att använda.

Samtliga båtförbund kommer att tillsändas information om en undersökning av klubbars villkor.

Vi gick vidare i dagordningen efter lunch. Vi kom in på SBU:s ekonomi med resultatet för 2016. Vi beslutade enhälligt att det överskott som finns går in i ny räkning.

Därefter kom punkten att behandla inkomna motioner och propositioner. De motioner som förelåg känner ni till om ni deltog på förbundets årsmöte/Båtdagen. Där fick vi representanter veta hur vi skulle rösta!

Demokratifrågan var en riktig kluring. Alla förbund har ett antal båtklubbsmedlemmar som bestämmer det röstetal som förbundet har vid röstning. Några förbund är jättestora med väldigt många medlemmar, vilket gör att om de går ihop och röstar för samma sak, kan de få igenom beslut som alla vi mindre förbunden inte står bakom. Även om demokrati råder, blir det odemokratiskt! Frågan åter-remitterades för vidare utredning innan beslut på nästa båtriksdag. Vi satt i fyra utskott och diskuterade fram denna lösning.

Motionen om bättre villkor från Swedbank tillstyrktes. SBU får jobba fram bättre förmåner, ränta på insatta medel. Det är också viktigt med låg ränta på de medlemslån som båtklubbar kan nyttja via SBU.

På frågan om BAS-registrets användning av utomstående företag, röstade vi på avslag med direktiv på hur användningen ska ske. PUL (personuppgiftslagen) gäller. Att tänka på för alla båtklubbar att INTE lämna ut BAS-registret till reklamföretag! VIKTIGT!

Vi diskuterade verksamhetsplan för detta år, där vi beslutade att SBU arbetar för ett aktivt fritidsbåtutövande, speciellt för handikappade/funktionshindrade och nysvenskar. Det ska bli tydligare mål i verksamhetsplanen. Avstämning ska ske under året.

Inför nästa år, 2018, är det jubileumsår för SBU; 90 år!

Vi beslutade också att de medel som Svenska Sjö överför till SBU får båtklubbar/förbund ansöka om och SBU-styrelsen beslutar om beviljande ut till båtklubbar/förbund.

Med detta var det slut på dag 1 och en välförtjänt middag väntade.

Dag 2 fortsatte vi med dagordningen där avgifter för 2018 var första punkten. Vi beslutade att avgiften blir oförändrad. Trots jubileum och en båtriksdag i Göteborg, ansåg ”skattmästaren” att budgeten håller. För år 2019 är det ännu ett frågetecken.

En rapport: NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) har köpt kanslitjänster sedan 1995 hos SBU. Nu vill Kryssarklubben ta över detta. SBU-styrelsen menar att det fordras en organisation som sköter det på rätt sätt. Förhandling pågår. Om förhandlingarna strandar tar Transportstyrelsen över tjänsten. Uppdraget som SBU har för NFB är ett myndighetsuppdrag.

Vi kom fram till personvalen. Det blev spännande när vi skulle välja ny ordförande för SBU. Bengt Gärde har varit ordförande en lång tid och det är hans sista mandatperiod på två år framåt. En ny kandidat fick presentera sig. Det blev en riktig rysare innan församlingen valde genom sluten omröstning sittande Bengt Gärde som ordförande för de kommande två åren.

De övriga valen genomfördes också med sluten omröstning där det blev omval av Christer Friedh, Kristian Ehrling och Harald Mårtensson, och nyval av Henrik de Vries från Skåne Båtförbund. Flera val skedde också, bl. a. i kommittéerna.

Vi fick information om att SBU jobbar på en ny hemsida och att SBU finns på Facebook.

Avslutningsvis meddelades att det blir Unionsråd och extra Båtriksdag på Djurönäset, Stockholm, den 18-19 november. Nästa års Båtriksdag sker den 6-8 april. Alla var enade i att vi ”var oense på ett positivt sätt” och vi fick beröm för de kloka beslut vi fattat av den valde ordföranden. Det kändes riktigt bra!

 

/Lilian Vesterman, sekr. VNBF