Västernorrlands Båtförbund

Om oss: 

Västernorrlands Båtförbund (VNBF) är en ”paraply-organisation” för anslutna båtklubbar i Västernorrland. 40 båtklubbar med över 4 000 medlemmar har via Båtdagen/Årsmötet valt en styrelse som utgör förbundets representanter. Vi verkställer de frågor som är aktuella gentemot kommuner eller andra instanser där båtlivet berörs. 

I landet finns förutom vårt förbund, ytterligare 23 regionala förbund. Vi och alla dessa är samordnade i Svenska Båtunionen (SBU), och tillsammans är vi ca 900 båtklubbar med ca 170 000 båtklubbsmedlemmar!

SBU ska

  • vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör svenskt båtliv
  • bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
  • säkerställa den marina infrastrukturen och övriga resurser för fritidsbåtbruk
  • verka för ett gott sjömanskap
  • ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta
  • främja demokrati, integration och stödja ideellt arbete.

Du märker av medlemskapet genom att Du får tidningen ”Båtliv”, landets största båttidning. Genom medlemskapet är Du olycksfallsförsäkrad när Du jobbar på den anslutna båtklubben. SBU erbjuder en rad av förmåner som vi inom förbundet förmedlar till våra medlemsklubbar.

 Du som båtägare har även möjligheten att försäkra Din båt i Svenska Sjö, ett försäkringsbolag som delvis ägs av SBU och ingår i Trygg-Hansa. Kolla med Svenska Sjö vad Din båtförsäkring kan kosta och jämför med andra försäkringsbolag. I väldigt många fall är Svenska Sjö billigare med bättre förmåner! 

SBU är värdefull för medlemsklubbarna för allehanda frågor. Särskilt i juridiska frågor kan SBU bistå med expertis och råd. Kursverksamhet och sjösäkerhetsfrågor är andra frågor som man med fördel kan vända sig till SBU för att få svar. 

En viktig del från SBU är ett databaserat program för båtklubbar för registrering av alla medlemmar. Därför är det viktigt att Du meddelar ändringar av adress, telefon, e-postadress till Din båtklubb. Programmet sköts av utsedd person inom båtklubben och kallas ”BAS”. Ansvarig för BAS i båtklubben får Dina uppgifter och matar i dessa, så läser berörda instanser det för att t.ex. kunna sända ut tidningen Båtliv. 

Vårt förbund bildades år 1970. Till förbundets styrelse väljs medlemmar från de båtklubbar som ingår som medlemmar i förbundet. Vårt årsmöte brukar vi kalla ”Båtdagen” då vi diskuterar båtfrågor under trevliga former. Båtdagen äger rum varje år under våren. Då samlas utsedda deltagare från medlemsklubbarna att representera sin båtklubb. 

Båtklubbarna kan även skriva motioner till förbundet som behandlas på Båtdagen/årsmötet. De frågor som inkommer till förbundet kan behöva riktas till SBU som har större makt/kraft för påverkan eller vet hur en speciell fråga ska besvaras. Vissa frågor kan även tas upp på SBU:s årsmöte, ”Båtriksdagen” som är rikstäckande och båtfolk från landets förbund deltar i besluten. 

Förbundet är att räkna med. Under 1970-talet lyckades förbundet förhindra att det blev fasta broar i Härnösands city. Förbundet stred för öppningsbara broar, vilket det blev, till gagn för båtfolket i Härnösand! 

 När järnvägsbron över Älandsfjärden, strax norr om Härnösand, skulle byggas, fanns planer på en låg bro. Förbundet föreslog en högbro istället för att båttrafiken skulle underlättas in till Älandsfjärden. Idag har vi en högbro som klarar segelbåtar utan problem. 

På senare år har förbundet tagit i miljöfrågor som blir alltmer aktuella. Hav- och vattenmyndigheten arbetar ihärdigt med forskning längs våra kuster, och vad de kommer fram till är ingen rolig läsning. Förbundets representanter har deltagit i flera möten där dystra forskningsrapporter framkommit. Förutom gifter från tidigare industrier har plast-partiklar hittats i oändliga mängder. Petflaskor och plastkassar blir liggande på havsbottnen, förutom ölburkar och övrigt skräp som inte försvinner inom överskådliga tider. Fiskodlingar är också ett stort problem i våra farvatten och förbundet har yttrat sig för dessa längs vår kust.

Vi söker engagerade båtlivsintresserade från Din båtklubb!

Känner Du för att engagera Dig är Du hjärtligt välkommen med i vårt arbete inom förbundet! Flera av oss är pensionärer och till åren kommen, så en föryngring från våra klubbar är nödvändig! Vi inom styrelsen har ett mycket gott samarbete och det sker en rad positiva utvecklingar längs vår kust. Det har satsats från kommunhåll flera miljoner på att bygga bra förtöjningsanläggningar de senaste åren och vi har ökat tryck på besöksnäringen. Det är välkomnande, för det gagnar även vårt eget båtliv med flera möjligheter till upplevelser!

Du som är intresserad av båtlivsarbete och blir invald i förbundets styrelse, kan bli utsedd av styrelsen att få representera förbundet och alla medlemsklubbarna i Båtriksdagen på SBU:s årsmöte. Att få delta där är ett rejält lyft för de som närvarar! Då träffas båtfolk från landets alla hörn och möten mellan dessa människor är en otrolig upplevelse! Det ges tillfälle för samtal och diskussioner mellan grupparbeten och beslutsmötet.

Ta kontakt med någon i valberedningen eller förbundsstyrelsen om Du känner för att komma med i vårt arbete!