Västernorrlands Båtförbunds Miljöpolicy 2023

Till miljöansvariga i Västernorrlands Båtklubbar.

Vår strategi för år 2023 är att vi ska ha målbeskrivning, syfte, tidsplan och uppföljning.

 

1.     Att alla båtklubbar har en miljösamordnare / miljöansvarig, vilken också registreras i BAS, och ingår i båtklubbens styrelse.

2.     Att alla båtklubbar har en miljöplan.

3.     Att avfall efter reparation och underhållsarbete skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation.

4.     Att det finns latrintömning i båthamn eller samverka med andra båtklubbar

5.     Använd miljövänliga alternativ som propylenglykol, miljöanpassad olja och drivmedel samt godkända bottenfärger.

6.     Glykol, spillolja, bensin eller diesel får inte tömmas på marken eller i vatten. Uppsamling måste ske och tömning göras på miljöstation.

7.     Mätning av båtars bottenfärg. Vid bortskrapning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning, uppsamlade rester tas tillvara och lämnas på miljöstation. Båtklubben tillhandahåller presenning.

8.     Båtklubben ser till att det finns uppsamlingskärl för olika ändamål

9.     Båtklubben ska installera en spolplatta för båtar med uppsamling för miljöfarliga ämnen.

10.Båtklubbarna skall alltid ha en punkt ”Miljöfrågor” på sina möten.

 

 

När Er båtklubb utfört någon eller några av föreslagna punkter i Ert miljöarbete, anmodar Vi Er att lämna svar, eller om det är frågor, till; VNBF  roger.frisk@telia.com

2023.01.22 / Miljöansvariga Västernorrlands båtförbund


Västernorrlands Båtförbund har sponsrat Sjöräddningssällskapet i länet som ett Tack för gott samarbete.
 En förfrågan om hemsideslösning:

Förbundet har kontakt med ett företag som erbjuder hemsideslösning enligt mallen som Förbundet har på hemsida, för alla medlemsbåtklubbar som är intresserade. Priset: 4 000:- engångssumma, och 99:- /månad för webbhotell och support. Ett erbjudande som slår det mesta vad gäller hemsideslösningar.

Anmäl intresse  till ove@vesterman.se
Aktuellt Mars 2017

Årsmötet samlade 26 deltagare från tio båtklubbar! Ett trevligt och givande möte för oss som deltog. Bland annat diskuterade vi de fyra motionerna som SBU utsänt, som kommer att behandlas på den kommande Båtriksdagen, som sker i Östersund den 1-2 april.

Vi valde ledamöter i VNBF:s styrelse och fick information om denna nya hemsida. Innan årsmötesförhandlingarna startade fick vi en bra och informativ presentation av ett av de företag som förbundet tecknat avtal med om bra rabatter.

I övrigt kan Du läsa årsmötesprotokollet under ”Förbundet” och välja ”Protokoll” i högermenyn.

Båtriksdagen förläggs på olika håll runt om i landet för att locka så många deltagare som möjligt. Det är förbunden som utser och sänder representanter till Båtriksdagen.

Från vårt förbund deltar ordf. Fred Lindqvist, vice ordf Ove Vesterman, sekr Lilian Vesterman och ledamot Bo Berglund.

En rapport kommer att lämnas i april från händelserna på Båtriksdagen.

Noteringar från Båtriksdagen 1-2 april 2017 i Östersund

Representanter från 23 båtförbund var samlade för att träffas och fatta de viktiga besluten enligt dagordningen. Totalt med SBU-folket var vi 87 personer. Innan förhandlingarna startade fick vi information av Per Åsgårdh från Jämtlands Båtförbund. Därefter fick landshövding Jöran Hägglund ordet, som också han berättade om länet i stort och dröjde kvar i mingel-pausen. John-Olof Mannberg också från Jämtlands Båtförbund berättade om Storsjön och dess storhet, bl. a. om ”Storsjöodjuret”.

Sten Olsson från Bottenvikens Båtförbund valdes till mötets ordförande. (Visade sig vara en helt fantastisk ordförande med mycket humor, ordning o reda!)

När verksamhetsberättelsen skulle godkännas, togs en fråga upp: I berättelsen finns noterat projektet ”Kapten Väst”, utdelning av SBU:s flytvästar i Stockholmstrakten i aktiviteter med mediabevakning. Bilder på folk som gör reklam för flytvästar har inte flytvästarna riktigt påsatta! Det syns tydligt hur man slarvar med gren-bandet! Det framfördes önskemål från flera håll om att projektet ”Kapten Väst” ska spridas till alla delar av landet, för utdelning av SBU:s flytvästar vid arrangemang. Vidare fick vi information om aktiviteter med integrerade grupper, funktionärsskolan och barnaktiviteter för att öka intresset för båtlivet.

Säkerhetsbesiktningarna har de senaste åren ”stått stilla”. Att säkerhetsbesikta sin båt är ett sätt att öka tryggheten då båtägare får en kontroll på att allt är i sin ordning i båten, brandutrustning, gasol, elen, bränsleledningar etc. Mötet fick tips att inventera vilka aktuella besiktningsmän som finns i de olika förbunden.

Bengt Gärde, ordförande i SBU meddelade att SBU:s juridiska kommitté hjälper båtklubbar med stadgar för att vara ”ideella och allmännyttiga” i de fall där man ifrågasätter det. Bengt berättade att man fått backa i frågan om moms på arrende då man inte kan slå samman både båtklubbsverksamhet/förening med uppläggningsområde för båtar etc.

Lasse Karlsson, ”skattmästaren”, meddelade att försäkringen via Svenska Sjö blivit bättre. Han uppmanade båtklubbarna att se över sina försäkringar så man inte är dubbelförsäkrade.

Nämnden för Bårlivsutbildning har två tjänster inhysta på SBU:s kansli vilket ger extra inkomst.

SBU kommer i år att arrangera möte med Nordiska Båt-rådet. Det sker i Göteborg. SBU är även värd för årets möte med European Boating Assosiation där 28 länder ingår.

SBU har en ledamot från Juridiska rådet (Per Göran Traung) med i Allmänna Reklamationsnämnden och i Svenska Sjöräddningssällskapet (bra att veta!).

BAS (det datorbaserade båtklubbsprogrammet) utvecklas hela tiden. Det ska bli enklare att använda.

Samtliga båtförbund kommer att tillsändas information om en undersökning av klubbars villkor.

Vi gick vidare i dagordningen efter lunch. Vi kom in på SBU:s ekonomi med resultatet för 2016. Vi beslutade enhälligt att det överskott som finns går in i ny räkning.

Därefter kom punkten att behandla inkomna motioner och propositioner. De motioner som förelåg känner ni till om ni deltog på förbundets årsmöte/Båtdagen. Där fick vi representanter veta hur vi skulle rösta!

Demokratifrågan var en riktig kluring. Alla förbund har ett antal båtklubbsmedlemmar som bestämmer det röstetal som förbundet har vid röstning. Några förbund är jättestora med väldigt många medlemmar, vilket gör att om de går ihop och röstar för samma sak, kan de få igenom beslut som alla vi mindre förbunden inte står bakom. Även om demokrati råder, blir det odemokratiskt! Frågan åter-remitterades för vidare utredning innan beslut på nästa båtriksdag. Vi satt i fyra utskott och diskuterade fram denna lösning.

Motionen om bättre villkor från Swedbank tillstyrktes. SBU får jobba fram bättre förmåner, ränta på insatta medel. Det är också viktigt med låg ränta på de medlemslån som båtklubbar kan nyttja via SBU.

På frågan om BAS-registrets användning av utomstående företag, röstade vi på avslag med direktiv på hur användningen ska ske. PUL (personuppgiftslagen) gäller. Att tänka på för alla båtklubbar att INTE lämna ut BAS-registret till reklamföretag! VIKTIGT!

Vi diskuterade verksamhetsplan för detta år, där vi beslutade att SBU arbetar för ett aktivt fritidsbåtutövande, speciellt för handikappade/funktionshindrade och nysvenskar. Det ska bli tydligare mål i verksamhetsplanen. Avstämning ska ske under året.

Inför nästa år, 2018, är det jubileumsår för SBU; 90 år!

Vi beslutade också att de medel som Svenska Sjö överför till SBU får båtklubbar/förbund ansöka om och SBU-styrelsen beslutar om beviljande ut till båtklubbar/förbund.

Med detta var det slut på dag 1 och en välförtjänt middag väntade.

Dag 2 fortsatte vi med dagordningen där avgifter för 2018 var första punkten. Vi beslutade att avgiften blir oförändrad. Trots jubileum och en båtriksdag i Göteborg, ansåg ”skattmästaren” att budgeten håller. För år 2019 är det ännu ett frågetecken.

En rapport: NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) har köpt kanslitjänster sedan 1995 hos SBU. Nu vill Kryssarklubben ta över detta. SBU-styrelsen menar att det fordras en organisation som sköter det på rätt sätt. Förhandling pågår. Om förhandlingarna strandar tar Transportstyrelsen över tjänsten. Uppdraget som SBU har för NFB är ett myndighetsuppdrag.

Vi kom fram till personvalen. Det blev spännande när vi skulle välja ny ordförande för SBU. Bengt Gärde har varit ordförande en lång tid och det är hans sista mandatperiod på två år framåt. En ny kandidat fick presentera sig. Det blev en riktig rysare innan församlingen valde genom sluten omröstning sittande Bengt Gärde som ordförande för de kommande två åren.

De övriga valen genomfördes också med sluten omröstning där det blev omval av Christer Friedh, Kristian Ehrling och Harald Mårtensson, och nyval av Henrik de Vries från Skåne Båtförbund. Flera val skedde också, bl. a. i kommittéerna.

Vi fick information om att SBU jobbar på en ny hemsida och att SBU finns på Facebook.

Avslutningsvis meddelades att det blir Unionsråd och extra Båtriksdag på Djurönäset, Stockholm, den 18-19 november. Nästa års Båtriksdag sker den 6-8 april. Alla var enade i att vi ”var oense på ett positivt sätt” och vi fick beröm för de kloka beslut vi fattat av den valde ordföranden. Det kändes riktigt bra!

 

/Lilian Vesterman, sekr. VNBF