STADGAR

2018 03 25

 

 

VÄSTERNORRLANDS BÅTFÖRBUNDS STADGAR

Antagna vid förbundets Båtdag den 6 mars 1976.

Reviderade och antagna vid Båtdag den 20 mars 1999.

                 Reviderade och antagna vid Båtdag den 21 mars 2015.

                 Reviderade och antagna vid Båtdag den 25 mars 2018.

 

1. Namn

Västernorrland Båtförbund (VNBF), här kallat Förbundet, är stiftat

1970-12-21 och är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU), här kallat Unionen.

Förbundets medlemmar är olika typer av båtklubbar i Västernorrlands län, här kallat medlemsklubb.

2. Ändamål och syfte

Förbundets ändamål och syfte är att verka för medlemsklubbarna genom

2. 1        att främja en ansvarsfull utveckling av fritidsbåtsverksamheten med avseende på

              människa, miljö och samhälle samt att delta i det nationella arbetet inom detta område.

2. 2        att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer.

2. 3         att vara samarbetsorgan för länets båtklubbar i och för dem gemensamma frågor av principiellt intresse.

3. Medlemskap

3. 1         Medlemskap kan efter skriftlig framställning härom beviljas båtklubb, om dess verksamhet är förenlig med förbundets stadgar. Medlemskap beviljas endast ideell förening.

3. 2          Ansökan om medlemskap skall åtföljas av stadgar eller annan handling som styrker klubbens verksamhet och ändamål samt av uppgift om styrelsens sammansättning, antalet medlemmar och antalet båtägare.

3. 3        Beviljande av medlemskap beslutas av Förbundsstyrelsen.

3. 4        Medlemsklubb beviljas utträde ur Förbundet efter skriftlig anmälan härom.

              Medlemskapet upphör därefter vid närmaste årsskifte varvid under räkenskapsåret      debiterade avgifter skall till fullo vara erlagda.

3. 5        Medlemsklubb, som ej följer Förbundets stadgar och stadgeenligt fattade beslut            eller på annat sätt agerar så att båtlivets gemensamma intressen skadas, kan av            Båtdagen uteslutas ur Förbundet.

4. Beslutande organ

  Förbundets beslutande organ är:

4. 1          Förbundsbåtdag.

4. 2          Extra Båtdag.

5. Verksamhetsår

   Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

6. Medlemsuppgifter

Medlemsklubb skall på anmodan sammanställa och insända av Förbundet och/eller Unionen begärda statistik- och personuppgifter. Förändringar i sammanställning av klubbstyrelse och funktionärer skall, när besluten träder i kraft, meddelas Förbundet.

 

7. Avgifter

Medlemsklubb skall erlägga av Båtdagen beslutade avgifter. Betalning skall ske senast 1 juli.

8. Båtdag

8. 1                Båtdagen är Förbundets årsmöte och avhålles årligen senast under mars månad.

8. 2                Vid Båtdagen kan förutom stadgeenlig beslutande del, enligt punkt 8.5, även                   förekomma en allmän del med information i aktuella frågor av stort intresse.

8. 3                Kallelse, föredragningslista, verksamhetsberättelse, kommittéers rapporter,                     propositioner, inkomna motioner, förslag och framställningar utsänds senast två              veckor före Båtdagen.

8. 4                Medlemsklubb har vid Båtdagen två röster för 0-50 klubbmedlemmar samt därefter        en röst för varje ytterligare påbörjat 50-tal klubbmedlemmar.

 

                     Varje medlemsklubb erhåller dock högst fem röster.

                     

                    Medlemsklubb-ombud kan företräda medlemsklubbs hela röstetal under                         förutsättning att fullmakt, undertecknad av firmatecknare i den egna klubbstyrelsen,         har överlämnats senast vid punkten ”Upprop av ombud” enligt punkt 8.5.

 

8. 5                Ärenden vid Båtdagens beslutande avdelning:

·         Upprop av ombud och deltagare.

·         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

·         Fråga om Båtdagen är i behörig ordning utlyst.

·         Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll, samt att vid behov fungera som rösträknare.

·         Behandling av Förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.

·         Behandling av revisorernas berättelse.

·         Beslut angående ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

·         Behandling av propositioner, motioner, förslag och framställningar.

·         Fastställande av budget och avgifter.

·         Val av Förbundsstyrelse.

·         Val av revisorer och revisorsuppleant.

·         Val av ordförande i fasta kommittéer.

·         Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden.

·         Övriga ärenden.

9. Extra Båtdag

 

9. 1             Extra Båtdag hålls när Förbundsstyrelsen finner så påkallat eller om minst 1/3 av           Förbundets medlemsklubbar gör framställning härom.

 

9. 2           Vid extra Båtdag kan endast sådana ärenden upptagas till behandling som angivits    i    kallelse och som föranlett dess inkallande. Kallelsen utsändes senast två veckor före     dess hållande.

 

9. 3         Kallelse till extra Båtdag ska innehålla motivering för den extra Båtdagens utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som skall behandlas.

 

10. Förbundsstyrelse

 

10. 1            Förbundets styrelse åligger, utöver vad som annars sägs i dessa stadgar:

·         att representera Förbundet.

·         att vara Förbundets verkställande organ.

·         att förbereda inkomna ärenden och motioner för Båtdagen.

·         att då befinns nödvändigt, begära yttranden från medlemsklubbarna

·         att förbereda tid och plats för Båtdag.

·         att upprätta berättelse om Förbundets verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftstal.

·         att förvalta Förbundets medel och bära ansvar för Förbundets ekonomi.

 

10. 2              Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter:

·         Ordförande

·         Sekreterare

·         Kassör

·         Minst två ordinarie ledamöter vilka väljs för en tid av två år på så sätt att:

-       ordförande, sekreterare och minst en ledamot utses av Båtdag med jämt årtal.

-       Kassör, vice ordförande och eventuellt ledamöter utses av Båtdag med udda årtal.

 

Två suppleanter som väljs för en tid av ett år vid Båtdag.

 

10. 3              Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

11. Revision

 

11. 1        Förbundets förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år, och växelvis avgår vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

 

11. 2       Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna snarast efter årsslutet.

 

11. 3       Revisionsberättelse skall överlämnas till Förbundsstyrelsen senast två veckor före Båtdagen.

 

12. Valnämnd

 

12. 1        Valnämnden består av högst tre ledamöter. En av ledamöterna utses av Båtdagen att vara nämndens ordförande.

 

13. Kommittéer och arbetsgrupper

 

Inrättande av fasta kommittéer och arbetsgrupper beslutas av Båtdagen, som även med ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté.

Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av Förbundsstyrelsen.

14. Beslut och val

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar särskilt föreskrivna.

Avgöranden sker genom öppen omröstning utom i de fall att vid val någon fordrar sluten sådan.

Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

15. Firmateckning

Förbundsstyrelsen som inom sig utser firmatecknare.

 

16. Emblem och förtjänsttecken

För Förbundets emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser som beslutas av Förbundsstyrelsen, och delas ut på Båtdagen.

17. Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar, skall fattas av ordinarie Båtdag, varvid 2/3 majoritet av vid mötet närvarande röstberättigade erfordras för beslutets giltighet.

18. Förbundets upplösning

Beslut om kommande behandling av Förbundets upplösning skall anmälas till Unionen.

Beslut om Förbundets upplösning skall fattas med 2/3 röstmajoritet vid vardera av två på varandra följande Båtdagar varav den ena skall vara ordinarie och den andra hållas minst två månader senare.

I beslut om upplösning skall även framgå hur Förbundets tillgångar skall behandlas och fördelas.

 

 Västernorrlands Båtförbund

Mars 2018